Mısır yönetiminin Gazze konusundaki tutumunun nedeni Darwinizmdir

Uzun zamandır Gazze’de güç şartlar altında yaşayan Filistin halkına yönelik geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin de katılımıyla bir yardım girişimi gerçekleştirildi. İngiltere’nin başkenti Londra’dan yola çıkan 500 kişilik Özgürlük Konvoyu, Fransa, İtalya ve Yunanistan üzerinden Türkiye’ye geldi. Bir araya gelen konvoy, Türkiye’den yola devam ederek Mısır üzerinden Gazze’ye geçiş yapacaktı. Ancak Mısır hükümetinin engellemeleri konvoya büyük zorluklar yaşattı. 500 kişilik ekibin yalnızca tek bir güzergahtan ve Türk bayraklarıyla geçiş yapmasına izin veren Mısır hükümeti, sınırda bu kararından da vazgeçti ve konvoy, El Ariş limanında günlerce bekletildi. Ardından yönetimin emriyle limanda bekleyen konvoya sürekli zorluk çıkaran, pasaportlara el koyan Mısır polisi Türk Dışişlerinin girişimi ile biraz yumuşama gösterdi. Ancak birkaç gün sonra sivil kıyafetli 100 Mısır polisi tarafından taşlanan ve yine Mısır polisi tarafından biber gazı ile saldırıya uğrayan konvoyda yaklaşık 40 kişi yaralandı. Üstelik Mısır yönetimi yaralananların hastaneye gitmesine dahi izin vermedi. Yaralılara müdahale ancak eldeki imkanlarla yapılabildi. 10 gün boyunca Mısır yönetimi tarafından engellenen konvoy Türkiye’den gelen milletvekillerini, siyasetçilerin ve bürokratların girişimiyle Gazze’ye ancak kısa bir süre için girme izni alabildi.

Yapılan bu uygulama, oldukça düşündürücü bir gerçegi tekrar gözler önüne sermiştir. Geçtiğimiz aylarda uluslararası bir evrim konferansına evsahipliği yapan ilk Müslüman ülke olan Mısır’ın Gazze’ye yardımları engelleme yönündeki bu dikkat çekici ve şaşırtıcı tavrı, ülkedeki Darwinist odakların faaliyetleriyle kuşkusuz ki yakından bağlantılıdır.
 

Darwinist eğitim, Mısır ve Cezayir'deki gençliği kavga ve kargaşaya sürüklemiştir 

Adnan Oktar'ın 26 Kasım 2009 tarihli Çay Tv ve Maraş Aksu Tv röportajından

 

Mısır’da Yıllar Süren Darwinist Diktatörlük

1950’lerde ve 60’larda Arap dünyasını derinden etkiyelen “Arap sosyalizmi”, aşırı milliyetçiliği, fanatik bir üçüncü dünya solculuğu ile birleştiren, esas olarak da dönemin komünist Sovyetler Birliği’nden destek görmüş olan bir harekettir. Koyu bir Arap ulusçuluğu ile birleşen Arap sosyalizmi, önce Mısır’da iktidara gelmiştir. Mısır Kralı'nı deviren subaylar arasından yükselen Cemal Abdül Nasır, kısa zaman içerisinde Müslüman halka baskı yapan bir yönetim anlayışı ortaya koymuştur. Mısır'ı, Suriye ve Irak izlemiş ve tüm bu ülkelerde solcu rejimler kanlı darbelerle iktidarı ele geçirmişlerdir.

Arap sosyalistlerinin programında barış, sükunet, ılımlılık gibi kavramlar yer almamaktadır. Aksine, Marksist ve Darwinist ideolojinin temelinde yer alan “çatışma” kavramı onlar için çok daha önemlidir. Bu ortam içinde o yıllarda Arap dünyasındaki gerilim giderek artmıştır.

Mısır’da, General Abdül Nasır, “Özgür Subaylar Komitesi” adı altında 1952 yılında 9 subayla birlikte ihtilal yapmış, Kral Faruk’u devirmiş ve 20 yıl boyunca ülkeyi şiddete dayalı bir komünist diktatörlükle yönetmiştir. Nasır, Arap sosyalist hareketinin ihtilalci üyelerindendir. Nasırizm adında Darwinist-Stalinist bir miliyetçilik ideolojisi geliştirmiştir. Üyesi bulunduğu Özgür Subaylar Komitesi de komünist bir örgütlenmedir,  ihtilal öncesinde ve sonrasında Komünist Parti ile çok yakın ilişkiler içinde olmuştur.
Nasır dönemi tam bir dikta ve zulüm dönemidir. Nasır, kurduğu istihbarat teşkilatı aracılığıyla tüm muhaliflerini ortadan kaldırmış, çok kısa sürede zalim bir diktatör haline gelmiş, Darwinist sistemin tüm sapkınlığını devlet işlerinde uygulamıştır. Nasır döneminde eğitim müfredatında komünist ve Darwinist görüşler ağırlık kazanmıştır. Özellikle 1962 yılından itibaren komünizme kayış ve Nasır tarafından dile getirilen komünist söylemler çok büyük bir hız kazanmıştır. Milli Birlik Partisinin adı Arap Sosyalist Birliği’ne dönüştürülmüştür. Nasır, dönemin komünist Sovyetlerinden gelen istek üzerine hapisteki tüm komünist eşkiyaları affetmiş, Mısır basınını bu kişilerin kontrolüne vermiştir.

Komünistlerin kontrolüne geçen Mısır basını uzun yıllar boyunca İslam dinine, İslam alimlerine ve İslami cemaatlere karşı çok büyük bir saldırı, iftira kampanyası yürütmüştür. Nasır, SSCB’nin en yüksek dereceli onur madalyalarından olan ve milyonlarca insanı vahşice katleden komünist lider Stalin’e de verilen Sovyetler Birliği Kahramanı madalyasının da sahibidir.

 1965 yılında tek aday olarak seçimlere katılan Nasır, baskı ve şiddet altında gerçekleşen, şaibeli bir seçimin sonucunda oyların yüzde 99’unu aldıktan sonra Müslüman Kardeşler Cemiyetine karşı baskısını daha da artırmıştır. Çok sayıda İslam alimi tutuklanmış, idam edilmiştir. Hasan-el Benna, Seyyid Kutup, Muhammed Kutup, Abdülkadir Udeh gibi İslam alimleri idam edilenler arasındadır. Binlerce Müslüman işkence görmüş, şehit edilmiştir. O dönemde tutuklanan Müslümanlar ancak Nasır’ın ölümünden sonra hapisten çıkabilmişlerdir. Nasır’ın komünist diktası altında 50.000 Müslüman Kardeşler Cemiyeti üyesi zindanlarda ağır işkence görmüştür. Onun dönemi birçok Müslüman tarihçi tarafından Mussolini’nin İtalyasına benzetilmektedir.

Nasır döneminde gerçekleştirilen ve Sina’nın İsrail’e teslim edildiği Altı Gün savaşlarında, Nasır’ın Müslümanlara ihanet ettiği birçok tarihçi tarafından bugün açık bir şekilde dile getirilmektedir.

Nasır Sonrası Mısır Değişti mi?

1970’li yıllardan sonra İslami bilinç Mısır’da büyük bir yükseliş göstermiş olsa da, ülke yönetimindeki Darwinist hakimiyet son bulmamıştır. Nasır’ın ardından başa gelen Enver Sedat da, ilk başlarda ılımlı gibi gözükse de, aynı Nasır gibi Müslümanlara yönelik zulüm ve şiddete başvurmakta geri kalmamıştır.

Şu anda söz konusu Darwinist diktanın Mısır’da artık son bulduğunu iddia etmek ise oldukça güçtür. Yıllarca Darwinist, Marksist ve komünist ideolojinin idaresi altında yönetilmiş, çocuklarını Darwinist eğitim ile yetiştirmek zorunda bırakılmış olan Mısır halkının bir kısmı, hala Darwinist diktanın baskısı altındadır. Mısır yönetiminin bir kısmı üzerinde etkilli olan Darwinist, komünist ideolojinin son dönemlerdeki en net tezahürlerinden biri, Filistinli mağdur, mazlum, dindar kardeşlerimize yapılacak olan acil yardımın sebepsiz olarak engellenmeye çalışılmasıdır. Bu, zayıfların yok olması mantığının dayanak noktası olan Darwinizm’in getirdiği şiddetli ve büyük bir beladır. Bilindiği gibi bu sapkın mantık, I. ve II. Dünya Savaşlarında 350 milyondan fazla insanın ölümüne ve şehit edilmesine sebep olmuş ve milyonlarca insanın açlık, sefalet, korku ve dehşet içinde yaşamasına yol açmış olan Darwinizm’e dayanır. Filistin halkı, açlık, yokluk ve akıl almaz sıkıntılar içindeyken, kadınlar ve çocuklar yiyecek ve ilaca muhtaçken, yapılan bu insani yardımı engelleme çabaları, Darwinizm belasının ne kadar korkunç boyutlara kadar ulaşabildiğini açıkça göstermektedir.

Geçmişte Mısır’a yoğun olarak hakim olan Darwinizm-komünist diktanın etkisini kaybetmemesini isteyen Darwinist odaklar, bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda bu ülkede uluslarası bir evrim konferansı düzenlemişlerdir. Katılımcıların dünyada Darwinizm’in çöküşünü esefle ve ağıtlarla ilan ettikleri söz konusu konferansın Mısır’da gerçekleştirilmesinin amacı ise kuşkusuz, kendi akıllarınca Darwinizm’i Müslüman ülkelerde yeniden “kabul edilebilir” hale getirebilmektir. Katılımcıların kendilerinin de açıkça dile getirdikleri gibi, başta Müslüman ülkeler olmak üzere tüm dünyada Sayın Adnan Oktar’ın (Harun Yahya) faaliyetlerinden sonra evrim sahtekarlığının tamamen çöküşe uğradığı artık herkes tarafından bilinmektedir. İşte Darwinistleri, geçmişte Darwinist dikta yönetiminin yoğun hakim olduğu ülkelerden biri olan Mısır’a yönelten şey, bu büyük ve köklü yenilgidir.

Fakat burada şunun önemle belirtilmesi gerekmektedir: Mısır yönetimi üzerinde, her ne kadar Darwinist diktanın etkisi görülüyor olsa ve bundan dolayı bazı insanlık dışı uygulamalara başvurulsa da, tüm dünyada olduğu gibi Mısır’da da büyük bir İslami uyanış vardır. Mısır halkı, Darwinizm fitnesinin büyüklüğünü, evrim sahtekarlığının boyutlarını, hem kendilerine sunulan açık bilimsel delillerden hem de geçmişte yaşadıkları zulüm sisteminden dolayı, artık çok iyi anlamış durumdadır. Bu büyük uyanış sonrasında Mısır halkının, Yüce Rabbimiz’e olan imanları güçlenmiş ve  Kuran ahlakına olan bağlılıkları artmıştır. Allah’ın izniyle, tüm dünya ülkeleri gibi, Mısır da, pek yakında Darwinizm fitnesinden tamamen arınacaktır.

Allah’ın izniyle Hz. Mehdi (a.s.)’ın gelişiyle, dünyada süregelen zulüm sisteminden eser kalmayacaktır. Bolluk ve bereketin hakim olduğu bu dönemde, Filistin halkı bütün güçlük ve zorluklardan arınacak, Filistin de, İsrail de, Mısır da, güvenlik, huzur ve bolluk içinde yaşayacaktır. Hz. Mehdi (a.s.) dönemi, Allah’ın izniyle Darwinizm fitnesinin tamamen ortadan kalktığı, savaşların, korkuların, zulüm ve haksızlıkların tamamen sona erdiği dönem olacaktır.

Konuyla ilgili Sayın Adnan Oktar’ın açıklamaları şöyledir:

Sunucu: Mert Aslan’ın sorusu var Fransa’dan. Adnan Hocam Gazze konvoyu Türkiye’nin girişimleriyle Mısır’a girmeyi başardı. Bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Adnan Oktar: Helal olsun diyorum. Yalnız böyle bir konu niye var ki? Yani çok acayip. Filistinli kardeşlerimiz zaten çok zor durumda o çocuklar. O insanlar. Bir kere hamile anneler var. Çocuk doğurmuş anneler var. Küçük çocuklar var. Zaten aç, sefil, perişanlar. Bunlara ilaç bir kere çok rahat ulaştırılsın. Yiyecek çok rahat ulaştırılsın. Biz silah, bomba ulaştırılsın demiyoruz ki. Kitap ulaştırılsın, kıyafet, giyecek malzemeleri ulaştırılsın. Bu konuda hiç bir sorun çıkmasın istiyoruz. O tüneller denilen olaylar, o tünelleri açsınlar, legal hale gelsin, ne istiyorlarsa götürsünler.

Zaten bir olay çıktığı da yok, yani gittikçe iyiye doğru gidiyor. Filistinle İsrail’in arası da düzelecek. Çünkü biri İsmailoğulları, Hz. İbrahim’in oğullarından İsmailoğulları, biri de Yakupoğulları. Yani her ikisi de aynı Allah’a inanıyor. Tek Allah’a inanıyorlar. Dolayısıyla aynı peygamberlere inanıyorlar, geçmiş peygamberler olarak. Tabi onlar Hz. Muhammed’e tabi değiller ama Musevilerin şöyle güzel iyi bir özellikleri var, Hristiyanlar gibi değiller. Bazı Hristiyanlar, Müslümanları direk kafir olarak görürler. Bu kötü. Hatta Deccal taraftarları olarak görürler. Museviler, hak ehli olarak görürler Müslümanları. Yani Ben-i Nuh olarak görürler. Hatta büyük bir bölümü de Kuran’ı hak kabul ediyorlar. Yani hak, doğru kitaptır diyorlar. Ama biz Museviyiz diyorlar. Yani Allah bize Tevrat’ı muhafaza görevi verdi diyorlar fakat Kuran da hak diyorlar. Hz. İsa (a.s.)’ın zamanında zaten hepsi Müslüman olacaklar. Hz. İsa (a.s.)’ın gelişine de zaten çok az bir süre var. Onların rahatsız olacakları, huzursuz olacakları hiç bir şey de yok. Dolayısıyla Filistinlilerle Arap kardeşlerimizle, oradaki kardeşlerimizle Musevilerin arasını bulmak, onların huzur içinde yaşaması çok elzem. Bu konuda Türkiye’nin çok güzel bir atağı var. Türkiye her yeri barışa, sevgiye, dostluğa, demokrasiye, kardeşliğe çekiyor. O yönüyle Türkiye'mizi tebrik ediyorum. Milletimizi tebrik ediyorum. Allah onları her yerde böyle öncü ve güzelliklerin sahibi olarak yaratıyor Allah. Türk İslam Birliğinin doğal lideri olduğunu bir kere daha gördük mü? Gördük. Başka ülkeler bunu yapabildi mi? Yapamadı. Kim yaptı? Türkiye yaptı. Neden? Sevilen ülke de onun için. Sevilen millet.

Oktar Babuna: Bu söylediğiniz yönde de yine haberler var yeni haberler Hocam. Aynı şekilde sizin dediğiniz gibi, Türkiye’nin doğal liderliği, Türkiye’nin çok güçlü bir ülke olduğu yönünde. Filistin birleşsin bayram yapalım demiş Başbakanımız açıklama yapmış.

Adnan Oktar: Kim?

Oktar Babuna: Filistin birleşsin bayram yapacağız demiş. Başbakanımız Hocam Recep Tayyip Erdoğan.

Oktar Babuna: Filistin Başkanı Mahmut Abbas ile konuşmasında söylemiş bunu.

Sunucu: Evet Hocam bu konuyla ilgili bir soru var.

Sunucu: İsterseniz güzel açıklamanızdan önce ben soruyu yönelteyim hepsini bir toparlamış oluruz.

Adnan Oktar: Tamam.

Sunucu: Hülya Ayyılmaz Ankara’dan sormuş, Sayın Hocam Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Başbakan Erdoğan’ın bir araya gelmesi sizin üzerinde durduğunuz önemli konuların konuşulmasına vesile oldu diye düşünüyorum. Erdoğan bu konuşmada, “siz Filistin’liler, kendi aranızda birleştiğiniz zaman, ihtilaflarınızı çözdüğünüz zaman, biz burada bayram yapacağız” diye konuştu. Hocam siz Müslümanların birlik olmaları gerektiğine, öncelikle iç çatışmaların durdurulmasının çok önemli olduğuna daha önce değinmiştiniz. Bu konunun tekrar gündeme gelmesi çok iyi bir gelişme diye düşünüyorum, siz ne dersiniz? Diye sormuş.

Adnan Oktar: E, tabi ki bayağı bir güzel. Filistin’de bir kere toprak bölünmeleri var. Değil mi, ayrı ayrı ayrı, çok küçük, böyle parçalar halindeler. Onların birleşmesi gerekiyor. Bir. Çünkü çok ehemmiyetli bir şey şimdi, Allah vermesin Konya bizden ayrı arada başka bir şey var, olmaz. Hepsini bir birleştirmek lazım. İkincisi de manevi bölünmenin kalkması lazım. İşte Hamasla, işte El-Fetih.

Adnan Oktar: Evet, Filistin Kurtuluş Örgütü. Yekvücut olmaları lazım, çünkü Allah’ımız bir, kitabımız bir, dinimiz bir, kardeşiz. Hatta ırk olarak bile birler, hepsi İsmailoğullarından, dolayısıyla bölünme kalkacak tabi. Ama birleşme bu sorunu halletmez, ne olması gerekiyor? Türk İslam Birliği olması gerekiyor. Asıl olay bu. Türk İslam Birliğidir. Türk İslam Birliği olmadan, Filistin birleşse bile, fitne kalkmaz, kargaşa bitmez, dinmez ve rahatlık olmaz. Birleşme hiç birşeyi çözmez. Hatta daha da başka olaylar meydana getirebilir ve birleşmesinden de bir bereket çıkmaz.

Adnan Oktar: Tek çözüm Türk İslam Birliğidir. Türk İslam Birliği, Türkiye’nin liderliğinde, bölgede büyük bir yapılanma oluşması ve bu güzellikte de Avrupa Birliği’ne girmemiz. Avrupa Birliği de bizim Türk İslam Birliğimize dahil olacak çok şahane birşey olacak.

Adnan Oktar: Evet, dünyanın sonu güzel bitiyor. İnşaAllah.

(Sayın Adnan Oktar’ın 7 Ocak 2010 tarihli Çay TV VE Maraş Aksu TV röportajından)
 


2010-01-09 22:18:18

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."