Türk-Kürt Ayrımı Şeytanın Yaygarasıdır

  • Kürt - Türk ayrımı, şeytanın bölücü terör örgütü aracılığıyla Kürt kardeşlerimiz üzerinde oynamak istediği çirkin bir oyundur.
  • Şeytan bu çirkin oyunu hangi fikri temel üzerine oturtur?
  • Bölünme amaçlı bu hain oyun nasıl bozulur?

www.turkislambirligi.com.tr

Şeytan insanlara, aslında özünde bir problem dahi olmayan bazı konuları çok karmaşık, içinden çıkılması mümkün olmayan büyük bir açmaz gibi göstermeye uğraşır. Bu şekilde insan zihninin gereksiz şeylerle, boş konularla meşgul olmasını ister. Böylelikle de onları Allah’ı varlığını ve birliğini gereği gibi anlamak, hep Allah’ı anmak, Allah rızası için yaşamak gibi üzerinde esas yoğunlaşılması gereken konulardan uzak tutmak ister.

Özellikle de toplum içinde sosyal çalkantılara sebep olacak suni meseleler meydana getirmek için, hep bir anlaşmazlık ve tartışma çıkarmanın uğraşındadır. Bu konulardan bir tanesi de ırksal farklılık mevzusudur. İşte memleketimizde yıllardır süren yapay Türk –Kürt ayrımcılığı da şeytanın bu tür oyunlarından biridir.

Kürt Irkçılığının Temeli Darwinizme Dayanır

Irkçılık yüzyıllardan beri var olsa da bilhassa Darwinizmin sözde bilimsel kabul edilen izahları ile güya bir meşruiyet kazanmış ve bu suretle de bu türden akımlar büyük bir hızla yayılmıştır. Charles Darwin, beyaz Avrupa ırkı dışında kalan milletleri sözümona evrimini henüz tamamlayamamış, geri kalmış ırklar olarak kabul etmiştir. İşte bu fikir, ırkçılığa sözde bilimsel bir dayanak teşkil etmiştir. Bugün, evrim teorisi bilimsel olarak tamamen çökmüş olsa da evrimci telkinlerin toplumun bazı kesimleri üzerindeki etkisinin halen devam ettiği de bir gerçektir. Bu nedenle de pek çok insan tarafından, ırksal farklılıklar bir çatışma ya da bir üstünlük sağlama faktörü olarak görülmektedir.

Irkların varlığı doğrudur. Yüce Rabbimiz Kuran-ı Kerim’de “… birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler kıldık…” (Hucurat Suresi, 13) buyurarak insanları neden ırklar halinde yarattığını açıkça bildirmiştir. Allah farklı milletler meydana getirerek sosyal bir hayat yaratmıştır. Aynı ayetin devamında ise Allah “… Şüphesiz, Allah Katında sizin en üstün (kerim) olanınız, (ırk ya da soyca değil) takvaca en üstün olanınızdır…” buyurarak Kendisi için bir ırkın, başka bir ırka göre üstünlüğü olmadığını net bir şekilde belirtmiştir. Allah Katında üstünlük ancak, O’na olan samimi bağlılık ve O’nun rızasının en çoğunu aramakla, yani takva ile olabilir ki kimin üstün olduğunu da sadece Rabbimiz’in Kendisi bilebilir.

Bu mevzuya dair çok önemli bir başka nokta da günümüzde saf bir ırkın varlığından söz etmenin neredeyse mümkün olmadığıdır. Çağlar boyunca tüm toplumlar, göçler ve evlilikler vesilesiyle birbiriyle karışmış ve de kaynaşmıştır. Ancak bugün Türkiye’de, ırksal farklılık tartışması öyle bir noktaya gelmiştir ki, sanki memlekette sadece safkan Kürtler ve de safkan Türkler yaşıyormuş gibi bir algı oluşmuştur.

Bunun yanı sıra bir de, bir coğrafi bölgede sanki sadece belli bir ırk yaşıyormuş gibi bir hava oluşturulmaya çalışılmaktadır. Sanki Kürtler sadece Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da bulunuyormuş, geri kalan yerlerde de Türkler yaşıyormuş gibi yapay bir idrakin insanlara, özellikle medya kanalıyla ciddi bir şekilde telkin edilmesi söz konusudur. Fakat bugün Marmara’da, Ege’de ve Akdeniz’de pek çok Kürt kökenli kardeşimiz olduğu gibi, Güneydoğu’da da Türk ve Arap aşiretlerinin bulunduğu da inkar edilemez bir gerçektir.

Yıllardır Arap kökenli, Rum kökenli veya Ermeni kökenli pek çok kardeşimizin bu topraklarda yaşadığı da unutulmamalıdır. Bizler hep beraber, bu ülkenin halkı olma anlamına gelen “Türk milleti” tanımını oluşturmaktayız. Ve tüm kardeşlerimiz istediği bölgede, istediği şehirde, istediği gibi yaşamaktadır. Herkes birinci sınıf vatandaştır ve eşit haklara sahiptir. Nasıl ki pek çok etnik grubun yaşadığı ABD’de herkes kendisini Amerikalı olarak isimlendiriyorsa, bizde de herkes bu ülkenin vatandaşı olma manasında Türk’tür. Ortada suiistimal edilecek türden bir mevzu yoktur.

 

www.kurtkardeslerimiz.beyazsiteler.com

Dünya, komünist terör belasından kurtulmak istiyorsa, dünya çapında anti-komünist ve anti-materyalist ilmi bir çalışmanın yapılması şarttır. Böyle bir çalışmayı gereksiz ve etkisiz görenler, Darwinizmi yalnızca doğa olaylarıyla sınırlandırılmış bir teori olarak değerlendirenler, genellikle karşı karşıya oldukları tehlikenin çapının farkında olmayanlardır. Şu an PKK terör örgütünün mantığı, Stalin’in, Lenin’in, Mao’nun, Pol Pot’un Darwinizm’in ideolojik gereklerini uygularken kullandığı bozuk mantığın aynısıdır. Söz konusu komünist liderler, ilk başlarda yanlarında çok az bir destekçi kitlesi bulunmasına rağmen, sahip oldukları sapkın ideolojiye olan gözü kara bağlılıkları nedeniyle komünist terörü, vahşeti ve zulmü kısa sürede çok geniş topraklara ulaştırabilmişlerdir. Onları o dönemde yenilmez ve önüne geçilmez kılan, sapkın da olsa bir ideolojileri ve tam olarak inandıkları bir inançları olmasıdır. Onların kendi dönemlerinde durdurulamamalarının, bütün dünyanın bu ülkelerde yaşanan vahşete seyirci kalmasının tek sebebi de karşı tarafın herhangi bir ideolojisinin olmaması, bu vahşete ideolojik bir cevap verememeleridir.

Kürt Irkçılığının Nedeni Topraklarımızı Bölme İsteğidir

Ülkemizin bir bölümünü bir ırka, bir bölümünü ise başka bir ırka parsellemeye çalışmanın ardında yatan asıl neden, bazı kimselerin kendilerince bölünmeye zemin hazırlama hevesidir. Bu oyuna gelinmemelidir. Kurtuluş Savaşı’nda Kürt Türk demeden herkes bütün topraklarımızı savunmuştur. Şimdi de tüm topraklarımızı beraberce koruyor, bu topraklarda beraberce yaşıyoruz. Kürtler bu ülkede başbakanlık da yapmıştır, cumhurbaşkanlığı da yapmıştır. Şu anki kabinede de Kürt kökenli bakanlarımız mevcuttur. Bizim ülkemizde asla ayrı gayrı yoktur ve de olmayacaktır.

Milletimiz, şeytanın koparmak istediği bu ayrımcılık yaygarasına kesinlikle müsaade etmemeli ve Rabbimiz’in bizim için bir hidayet olarak indirdiği Kuran hükümlerini temel alarak bu meseleyi kökünden yok etmelidir.

Yüce Allah Saf Suresi’nin 4. ayetinde tüm Müslümanların “… sanki birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak” yaşamalarını istediğini emretmiştir. Yani Allah inananlar arasında ayrı gayrı olmasını istememektedir. Allah’ın razı geleceği tutum, bir arada yaşamayı istemek ve bu doğrultuda çaba sarf etmektir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin inanç ve idealindeki İslam Birliği’nin kurulması zarureti, Devletimiz için asla vazgeçilmeyecek bir ülküdür. Bu ideal çerçevesinde parçalara ayrılmak, bölünmek bir yana bütünleşmek, güçlenmek ve Avrupa Birliği modelli büyük bir birlik kurarak büyümek tek hedeftir. Bu hedefin gerçekleşmesiyle sadece Kürtler değil Türkler, Lazlar, Abhazlar, Çerkesler yani bu vatanın bütününü oluşturan Türk Milleti ve tüm bölge insanı gerçek huzura, barışa, rahata ve konfora ulaşacaktır.

www.Kurandaittihadiislam.com

Türk-Kürt Herkesin Birlik Beraberlik İçinde ve Kardeşçe Yaşamasının Tek Çözümü İttihat-ı İslam’dır

Türk İslam Birliği’nden bahsedildiğinde bir kısım kişiler, “Peki ya Kürtler bu birlikte yer almayacak mı?” gibi cahilce bir soruyla ortaya çıkmaktadırlar. Bu soru, kişilerin, birliğin amacını ve hedeflerini tam olarak anlamamalarından kaynaklanmaktadır. Türk İslam Birliği kurulduğunda içinde ilk yer alacak topluluklardan biri de Kürt kardeşlerimiz olacaktır. Kürt kardeşlerimiz, hem Türk hem de Müslüman kimlikleriyle zaten doğal olarak bu topluluğun içindedirler. Söz konusu söylemler her zaman olduğu gibi Kürt kardeşlerimizi bizden ayrı göstermeye çalışan hastalıklı zihniyetin ürünüdür. Bu tarz yaklaşımlara asla izin verilmemeli, Kürtlerle Türkler arasına nifak sokmaya çalışan art niyetli kimselerin çabaları boşa çıkarılmalıdır.

Türk İslam Birliği, bütün Kürt kardeşlerimizin de rahat etmeleri, bölücü terör örgütü PKK’nın zulmünden kurtularak huzur ve bolluk içinde yaşamaları için yegane çözümdür. Şu anda bölücü terör örgütünün amacı, bir devlet kurma söylemleriyle göz boyayarak Kürt kardeşlerimizi küçük bir bölgeye hapsetmek, onları her yönden kullanabilmek ve onlara orada her türlü sıkıntı ve zorluğu çektirebilmektir. Komünist zihniyet, zaten halkına bundan başkasını getirmez ve getirmemiştir de.

Türk İslam Birliği, bölücü terör örgütünün Kürt kardeşlerimiz üzerinde oynamak istediği bu çirkin oyunu ortadan kaldıracaktır. Öncelikle Türk İslam Birliği kurulduğunda PKK tehdidi diye bir sorun tarihe karışacaktır. Darwinist diktatörlüğün etkisiyle ve Müslümanların bölünmüşlüğünden faydalanarak kendisini şu anda güçlü gören PKK hareketi, böyle güçlü bir birlik karşısında dehşete kapılacaktır. Türk İslam Birliği kurulduğunda komünist terör örgütünü caydırma metotlarına, ikna çabalarına, onlara karşı silahlı bir mücadele yapmaya gerek olmayacaktır. Türk İslam Birliği’nin kurulmasının hemen akabinde terör örgütü birkaç saat içinde o bölgeden KENDİ İSTEĞİYLE ayrılıp gidecektir. Komünist bölücü terör örgütü PKK tehdidi bir anda tarihe karışacaktır.

Şu anda PKK, Kürt kardeşlerimizi küçücük bir toprak parçası üzerinde sıkıştırmak istemektedir. Türk İslam Birliği bu oyunu bozacaktır. Kürt kardeşlerimiz o bölgede baskı ile tutulma ve sıkışık bir parça toprak üzerinde yaşama zorunluluğundan kurtulup dünyaya açılacaktır. Tahmin edilebileceği gibi Türk İslam Birliği kurulduğunda sınırlar yalnızca sembolik olarak varlığını sürdürecektir. Türk İslam Birliği çatısı altında birleşmiş ülkeler arasındaki seyahat vize veya pasaportla değil, yalnızca kimlikle gerçekleşecektir. Devletler ve politik idareler olduğu gibi kalacak, fakat sınırlar sevgiye ve dostluğa açılan kapılar olacaktır. Bunun ilk adımları şu anda atılmış durumdadır. Ülkemiz ile pek çok ülke arasında vizeler kaldırılmıştır. Çeşitli ülkelerle pasaport uygulamaları dahi kaldırılmaya başlanmıştır. Bunlar Türk İslam Birliği’ne doğru güzel bir gidişatın habercileridir.

Türk İslam Birliği’nin sınırları bütün dünyayı kapsayacağı için Kürt kardeşlerimiz bu birliğin içinde dilerlerse Doğu’da kendi toprakları üzerinde yaşamaya devam edecek, isterlerse de diledikleri ülkeye açılabilecek, tehditlerden çekinmeden yolculuk yapabileceklerdir.

Ayrıca Kürt kardeşlerimiz, bölücü PKK terör örgütünün sistematik olarak empoze etmeye çalıştığı ikinci sınıf vatandaş iftirasından da kurtulmuş olacaklardır. Kürt kardeşlerimiz, son derece üstün meziyetlere sahip, yüksek seciyeli, İslam ahlakıyla ahlaklanmış değerli insanlardır. Türk İslam Birliği kurulduğunda, hakları daima korunacak, asla ve asla mağdur olacakları bir durumla karşı karşıya kalmayacaklardır. Zaten Türk İslam Birliği’nin getireceği zenginlik, güvenlik ve refah ortamı içinde yaşarken, bir yandan da İslam dininin getirdiği güzelliği herkesin yaşamasından kaynaklanan bir sevgi, saygı ve hürmet göreceklerdir. Hayatları boyunca bir daha asla komünist tehditlerin baskısı ile karşı karşıya gelmeyecek, asla ezilmeyeceklerdir. Türk İslam Birliği, Kürt kardeşlerimizin hak ettiği hayatı en mükemmel şekilde yaşayacakları, en mutlu olacakları ortamı sağlayacaktır. Bu, Yüce Rabbimiz’in vaadidir. Allah’ın izniyle bütün Müslümanların bir araya gelmesi ve huzur içinde yaşamasıyla Allah’a karşı bu en büyük farz görevi yerine getirilmiş olacaktır. Rabbimiz bir ayetinde şöyle buyurur:

“Şüphesiz Allah, Kendi yolunda, sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak mücadele edenleri sever.” (Saf Suresi, 4)

www.pkkninkomunisttaktikleri.beyazsiteler.com

Sayın Adnan Oktar’ın Türk Kürt Ayrımının Olmadığına Dair Yaptığı Açıklama:

Türk ne demek, söyledik açıkladık. Yani ırk anlamında değil, bunu bu kadar uzatmanın biralemi yok. Hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz, Laz, Çerkez, Türk, Kürt hep aynı, inşaAllah. Kolay bir konu, anlaşılmayacak bir şey değil. Türkiye’de, Laz, Çerkez hepsi aynı hepsi kardeş hepsi Müslüman hepsi Allah’ın kulları. Bu açık ama anlamazdan geliyorlar. (A9 TV, 27 Şubat 2013)

 

 

2013-05-10 01:29:37

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."